Konkurenceschopnost ČR 2018: Analýza výsledků

Posted Posted in Global Competitiveness Report

Světové ekonomické fórum (WEF) vydává od roku 1979 zprávu (Global Competitiveness Report; GCR), ve které porovnává makroekonomickou konkurenceschopnost států na základě multikriteriálního indexu, zpracovaného na základě vlastní metodiky. Celkový index konkurenceschopnosti je určen podle kritérií, která jsou roztříděna do 12 tematických pilířů. Použitá vstupní data jsou tvrdá (např. informace o inflaci, HDP nebo počtech studentů), převažují však data měkká, zjišťována na základě dotazníkového šetření mezi manažery, působícími v dané zemi. Na dotazníkovém šetření pro Světové ekonomické fórum v České republice se od roku 2014 podílí také Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a její studenti sdružení do Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK).

(Pokračování textu…)

SKOK i letos spolupracuje se Světovým ekonomickým fórem

Posted Posted in Global Competitiveness Report

Již potřetí se Studentský klub SKOK zapojil do sbírání dat pro ročenku světové konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report), která vychází pod záštitou Světového ekonomického fóra (World Economic Forum). Jedná se o mezinárodně uznávanou zprávu, která každoročně porovnává konkurenceschopnost dnes již 148 zemí, a to nejen na základě makroekonomických a statistických údajů, ale také podle hodnocení podnikatelského prostředí a  jiných měkkých dat.

Jelikož je ročenka založená na analýze dotazníkového šetření mezi firmami a podnikateli, je naším cílem zajistit co největší počet respondentů, aby ročenka měla vysokou vypovídací hodnotu. Členové SKOKu nejen vrcholové manažery kontaktují, ale také působí jako konzultanti při vyplňování dotazníku ve firmách, aby pomohli v případě nejasností.

Znáš podnikatele/manažery, co by se chtěli do prestižního projektu zapojit a získat tak certifikát od Světového ekonomického fóra? Pošli nám jejich kontakt na email skok@vse.cz.

Konference konkurenceschopnosti ČR 2015
Konference konkurenceschopnosti ČR 2015

SKOK se již druhým rokem podílí na sběru dat pro Global Competitiveness Report

Posted Posted in Global Competitiveness Report

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti se momentálně již druhým rokem podílí na tvorbě ročenky Global Competitiveness Report, která každoročně vychází pod záštitou Světového ekonomického fóra.

images

Tato ročenka představující komplexní posouzení konkurenceschopnosti země v globálním srovnání je jednou z nejvlivnějších zpráv o konkurenceschopnosti, jejíž výsledky jsou ostře sledovány jak na domácí, tak i světové politické scéně. Sběr dat pro zpracování probíhá vyplňováním dotazníků vysoce postavenými manažery firem všech velikostí. Pro dosažení reprezentativního výsledku je důležité, aby dotazník vyplnilo co nejvíce firem a proto zaškolení konzultanti našeho spolku asistují manažerům při vyplňování a poskytují své služby v případných nejasnostech. Minulý rok jsme tak měli možnost poznat se s panem Zbyňkem Frolíkem ze společnosti Linet nebo navštívit Ernst & Young či Komerční banku.

Po ukončení sběru dat se SKOK také podílí na jejich analýze a interpretaci a pomáhá s organizací 1620834_10202942649299975_6754437284773837318_nmezinárodní vědecké konference Konkurenceschopnost ČR, kde jsou výsledky GCR oficiálně představeny.Loňská konference se konala na půdě VŠE a nechyběli na ní zástupci WEF, Ministerstva průmyslu a obchodu či známí zahraniční i čeští ekonomové. Byly prezentovány informace o zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejím posunu o 9 příček nahoru a my proto doufáme v další postup v žebříčku a pokračování tohoto trendu i v období 2015-2016.

Členové klubu SKOK se zúčastnili panelové diskuze Fóra Zlaté Koruny „Konkurenceschopnost: Dokážem si najít svoji cestu?“

Posted Posted in Global Competitiveness Report

IMG_52914. 12. se v TOP Hotelu Praha konal již 12. ročník finančního Fóra Zlatá Koruna 2014. Letošním tématem fóra byla konkurenceschopnost. Zlatá koruna chtěla tímto tématem navázat na zásadní makroekonomická témata, která byla rozebírána v předešlých letech. Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti SKOK měl tu čest se konference zúčastnit jako jeden z diskutujících hostů v panelové debatě. Náš klub reprezentoval Lukáš Bartoň a Michaela Listová.

Základní hypotézou konference je názor, že Česká republika se v minulých letech ve schopnosti konkurovat ostatním zemím vydala opačným směrem, než měla v úmyslu. Podle Strategie hospodářského růstu na léta 2005 – 2013 se měla naše země stát „znalostně-technologickým centrem Evropy s rostoucí životní úrovní a vysokou zaměstnaností“ a nejen, že se toto nesplnilo, ale problémy se naopak prohloubily. Jelikož vláda přijala koncem září 2011 novou Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a vytkla si tak ambiciózní cíl dostat do roku 2020 Českou republiku mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa, týkalo se téma Fóra především tohoto tématu.

IMG_5102-2Téma prvního bloku znělo „Dokážeme si najít svoji cestu?“ Prvním vystupujícím nebyl nikdo jiný než současný ministr financí Andrej Babiš, který nazval svou prezentaci – Co brání České republice v tom, aby byla ekonomickým tygrem? Andrej Babiš zmínil několik oblastí, ve kterých má ČR velké rezervy. Mezi nejzásadnější problémy řadí stále nedostatečný výběr daní. Zmínil potřebu vyšší transparentnosti veřejných zakázek, kritizoval špatnou energetickou strategii nebo nynější irelevantní diskuzi ohledně zvýšení platů politiků, k níž vyjádřil svůj názor, že kvalitní lidi se musí zaplatit, a mnoho dalších.

Na něj navázal ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se svým příspěvkem na téma Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, klíčová úloha státu. Jeho hlavním vzkazem bylo, aby se ČR srovnávala se zeměmi, jako jsou Dánsko, Nizozemsko, Belgie či Rakousko spíše nežli s Polskem či Maďarskem. Rovněž poukázal na potřebu rehabilitace politiky a vyzdvihl důležitost standardních politických stran. Hlavní část příspěvku se pak týkala ekonomiky ČR, kde vytyčil 8 oblastí, v kterých zaostáváme za očekáváním.

IMG_5156-2Druhého bloku, jehož tématem bylo „Věda, výzkum, vzdělání pro podnikání“,  se zúčastnili Petr Jánský – výzkumník a ekonom, Jan Mühlfeit – Chairman Microsoft Europe a Rudolf Haňka – emeritní profesor a člen vědecké rady VŠE. Všichni se shodli na potřebě podpory vědy a výzkumu, avšak každý se na tuto problematiku dívá svou vlastní optikou. Petr Jánský ve svém příspěvku kladl důraz na využití potenciálu výzkumných pracovníků, na mnohdy nevyužitý talent mladých matek, na problematiku středního školství.

Jan Mühlfeit nasadil optimistický tón, vyzdvihl silné stránky českého školství. Poté však zmínil i slabé stránky a poskytl srovnání s jinými oblastmi ve světě. Jeho hlavní poselství bylo, aby byl učitel zároveň koučem a své žáky dokázal motivovat k dosažení jejich maxima.

IMG_5255Profesor Petr Haňka ve svém příspěvku poskytl své osobní postřehy z Velké Británie, kde již dlouhá léta působí na universitě v Cambridge. Věnoval se zejména provázání tamní vědy a výzkumu s potřebami reálné ekonomiky. Zajímavý byl příklad z Velké Británie, kde se daří značné množství inovací z akademického prostředí transferovat přímo do praxe. Systém se opírá o firmy, které jsou navázány na universitu a i fyzicky sídlí v jejím okolí. University jsou díky tomuto systému méně finančně závislé na státu. Tento fenomén potvrzuje fakt, že jenom na universitu v Cambridge je napojeno cca 1600 firem a tvoří nezanedbatelnou část státního HDP.

Ve třetí části programu na téma „Podmínky pro konkurenceschopnost vystoupili Michal Mejstřík – profesor ekonomie, Karel Hlavíček – předseda Asociace MSP ČR a Zbyněk Frolík – majitel firmy Linet.

Michal Mejstřík mluvil na téma „Jak obstojí ČR ve srovnání se světem“. Nejzávažnější problémy vidí ve zvyšování platů bez vazby na produktivitu práce a komplikovanost rozhodovacích procesů ohledně dobudování infrastruktury. Vytkl taky problémy nízké přidané hodnoty českého exportu a s tím spojenou potřebu posunu českých firem v globálních hodnotových řetězcích.

Karel Havlíček ve stručnosti popsal vývoj trhu od 90. let a potřebu adaptace na nově vzniklé podmínky. Kladl důraz na poučení se z minulých chyb, na potřebu controllingu a smysluplného financování. Úspěšná firma je dle pana Havlíčka taková, která přežije alespoň jednu generaci.

Zakladatel firmy Linet, Zbyněk Frolík, ve své části vyzdvihl klady českého podnikatelského prostředí. Mezi ně řadí dostupnost kapitálu, řadu úspěšných firem z oblastí IT, levnou a zároveň kvalifikovanou pracovní sílu. Negativa spatřuje v devalvaci strategií, kde neprobíhají žádná vyhodnocení, kontrola, či osobní zodpovědnost za plnění. Na politice mu chybí absence konsensu a pozitivní nálady. Vytkl taky systém dotací a zmínil potřebu zkvalitnění dálniční sítě.

Závěrečný blok byl věnován tématu „Financování podnikání“ v České republice. Slova se ujali generální ředitelé České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti Karel Bureš a Jan Procházka. Obě instituce byly prezentovány jako spolupracující orgány, které dokáží usnadnit českým podnikům vstup na zahraniční trhy.

Karel Bureš zdůrazňoval nutnost hledání nových trhů především na východ od nás a riziko nedostatečné diverzifikace v podobě třetinového podílu Ruska na všech aktivitách ČEB. Naopak pozitivní je, že se nebrání financování žádných projektů – jsou otevření i menším projektům, pokud dávají smysl.  Jan Procházka prezentoval EGAP nejen jako pojišťovací společnost, ale také jako platformu pro poskytování komplexních služeb s pestrou škálou mezinárodních kontaktů, která je připravena podnikatelům maximálně pomoci nejen v oblasti exportního zajišťování.

Následoval pohled komerčního bankovnictví, o který se podělil vrchní ředitel ČSOB Petr Knapp. Ten poukázal na vysokou nákladovost porevoluční transformace finančního sektoru, která byla vůbec nejdražší v CEE a vyšplhala se až k 500 miliardám korun. „V současné době je na trhu přebytek likvidity a banky jsou připraveny půjčovat, jen čeští podnikatelé by mohli žádat o půjčky častěji.“ dodal Knapp k současné situaci na trhu.

Celé fórum uzavřel Aleš Michl, portfoliový stratég Raiffeisenbank, se svojí přímou tezí a makroekonomickou definicí konkurenceschopnosti z pohledu exportéra, kdy se nepřímo dotkl i pozitivního dopadu loňské intervence ČNB na kurz české koruny. Optimistickým konstatováním Petra Knappa „Peníze jsou a budou!“ byla bezmála čtyřhodinová konference ukončena.

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti SKOK si velmi cení, že se této události mohl zúčastnit, a děkuje organizátorům Fóra Zlaté koruny za pozvání do panelové diskuse!

Zapoj se do sběru dat pro Global Competitiveness Report WEF!

Posted Posted in Global Competitiveness Report

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti SKOK hledá pro nadcházející vydání ročenky Global Competitiveness Report do svého týmu posily pro asistování při vyplňování dotazníků.

  • Jsi komunikativní a poznáváš rád/a nové lidi?
  • Zajímáš se o aktuální dění a chceš pomoci zvýšit vypovídací schopnost jedné z nejucelenějších světových ročenek, kterou zohledňují i významní investoři?
  • Rád/a by ses setkal/a s manažery předních českých firem a doplnil/a si svůj životopis o zajímavou zkušenost?

Pak hledá SKOK právě Tebe!

Ještě jsi o nás neslyšel/a? Jsme mladý klub, který vznikl v březnu roku 2014 za podpory vedení Fakulty mezinárodních vztahů. Zabýváme se otázkami zahraničního obchodu, evropské integrace a konkurenceschopnosti České republiky. Jedním z našich ústředních projektů je právě podpora sběru dat pro ročenku Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra.

uu

Co si pod tím představit? Ročenka GCR je založená na vyhodnocení dotazníků, který vyplňují TOP manažeři českých firem. Aby byla GCR co nejreprezentativnější, je třeba zajistit vyplnění co největšího počtu dotazníků.

hhCo je to za dotazník? Jedná se o dotazník shromažďující informace týkající se široké škály zásadních aspektů konkurenceschopnosti. Dotazník je komplexní a zahrnuje několik desítek otázek, manažeři nad ním tak mohou strávit spoustu času, což snižuje jejich ochotu se výzkumu účastnit. Úloha proškolených asistentů vysílaných do firem SKOKem spočívá tedy v tom, že jsou schopni manažerům rychle podat adekvátní informaci při případných nejasnostech, které by se mohly vyskytnout při vyplňování dotazníků.  Jejich role tkví také v tom, že objasňují zástupcům firem význam a dosah GCR.

Kdy se budou dotazníky vyplňovat? Vyplňování dotazníků bude probíhat od poloviny února do konce dubna 2015. V tomto období manažeři oslovených firem navrhnou termín, ve kterém by chtěli dotazník vyplnit, a my jim na tento termín zajistíme asistenta, který jim s vyplněním pomůže.

Pokud Tě nabídka zaujala a rád/a by ses nad vyplňováním dotazníku setkal/a například s panem Zbyňkem Frolíkem ze společnosti  LINET nebo bys rád/a zavítal/a do Komerční banky či  Ernst&Young, přihlas se!

Jak se přihlásit? Pošli nám Tvé CV a krátký motivační dopis na skok@vse.cz do 14. 12. 2014. V motivačním dopise nám napiš, proč by ses chtěl/a stát asistentem vyplňování dotazníků pro GCR, a zdůrazni v něm, proč bychom měli vybrat právě Tebe.

Vybraní studenti obdrží pozvánku na krátkou organizační schůzku, která proběhne v posledním, tedy 13. týdnu výuky.

Informace hledejte i na našem facebooku.

WEF vítá zapojení našeho klubu do přípravy Global Competitiveness Report i letos!

Posted Posted in Global Competitiveness Report

wef-22Během minulého týdne proběhla na půdě Světového ekonomického fóra (WEF) v Ženevě z pohledu naší Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze velmi důležitá jednání. Zúčastnil se jich náš proděkan pro pedagogiku, doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. Výsledky jednání budou zajímat jistě nejen členy klubu SKOK, ale i všechny ostatní studenty naší fakulty.

Skvělou zprávou je, že naše fakulta patří nyní k jednomu ze tří členů partnerství WEF v ČR. I díky účasti našeho klubu na loňském průběhu přípravy studie konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Report) uvítalo WEF angažovanost našeho klubu. Proto budete moci sledovat, jak celý průběh přípravy dotazníku, sběru dat a popularizace analýzy bude probíhat.

Minulý rok jsme byli zaškoleni za asistenty manažerům pro vyplňování dotazníku pro report. Vybraní členové klubu potom pomáhali i při analýze dat a organizaci konference Konkurenceschopnost 2015, které se zúčastnili samotní představitelé Světového ekonomického fóra, a jejím hlavním cílem byla popularizace této zprávy konkurenceschopnosti v České republice.

Tento rok se nově budeme podílet už i na samotném překladu české verze dotazníku. Pro náš klub je tento fakt velkým posunem vpřed. Již dnes pracujeme na tom, aby překlad do češtiny byl mnohem srozumitelnější a jednoznačnější, než tomu bylo v minulých letech. O spolupráci velmi stojíme a vážíme si jí. O dalším průběhu příprav vás budeme informovat.

Výsledky Global Competitiveness Report již známe!

Posted Posted in Global Competitiveness Report

Švýcarská organizace World Economic Forum, která každoročně sestavuje žebříček nejkonkurenceschopnějších ekonomik světa, zveřejnila tento týden výsledky své zprávy Global Competitiveness Report!

Jak tento rok dopadla Česká republika? Máme pro vás dobrou zprávu, protože na základě této ročenky se konkurenceschopnost ČR zvýšila – posunuli jsme se o 9 příček nahoru! Byl tak přerušen čtyřletý trend, kdy se česká ekonomika v tomto ohledu kontinuálně propadala. Jak si letos Česká republika vedla v jednotlivých kategoriích vyčtete zde.

10599273_10152360381243379_6449720065574864758_n

Na sběru a analýze dat pro Global Competitiveness Report se tento rok poprvé podílela i Fakulta mezinárodních vztahů a její studenti – členové klubu SKOK.

Zajímá vás, co k tomuto „skoku“ přispělo? Na VŠE se už usilovně připravuje velká mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování. Konference se bude věnovat hodnocení konkurenceschopnosti a postavení ČR v globálním srovnání, a to v kontextu nejnovějších dat Global Competitiveness Report, které zde  budou oficiálně představeny.

Program je opravdu zajímavý! Odpolední sekce zastoupené odborníky ze světa politiky, businessu a vysokých škol nabídnou detailnější pohledy na potenciál ČR v oblastech jako je udržitelné podnikání, strategie posilování konkurenceschopnosti či inovace. Těšit se mj. můžete na Nicholase Davisa a Caroline Galvan z World Economic Forum, Jana Mühlfeita z Microsoft Corporation, na Rogera Tooze, Jana Mládka nebo na prof. Vladimíru Dvořákovou (FMV VŠE).

Kde a kdy se konference koná? Ve čtvrtek 18. září 2014 v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Více informací zde.

Konferenci organizuje Fakulta mezinárodních vztahů společně s CMC Graduate School of Business a Českou manažerskou asociací. Záštitu nad konferencí převzal ministr obchodu a průmyslu ČR Jan Mládek.

konference_banner 10678774_10153522383513306_958104164409186050_n

Prozatím si pro shrnutí výsledků ročenky můžete pročíst článek E15, který znázorňuje i graficky, jak jednotlivé pilíře ovlivnily posun české ekonomiky na 37. příčku. Téma je zajímavě zpracováno i na Investičním webu. Na tvorbě těchto zpráv se podíleli také členové SKOKu.