O nás

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) působí na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE od roku 2014. Jak již název napovídá, naším cílem je provázání studentů se světem byznysu už během studia a díky získaným zkušenostem i kontaktům zvyšovat jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Prostřednictvím akcí, které pořádáme, nabízíme aktivním studentům možnost nahlédnout pod pokličku  oborů souvisejících se sférou obchodu i podnikání a příležitost setkat se se zajímavými odborníky.

Podílíme se na tvorbě ročenky Global Competitiveness Report, kterou vydává Světové ekonomické fórum. V rámci této spolupráce kontaktujeme vybrané české manažery s nabídkou účasti na tomto výzkumu a poté jim, v případě zájmu, asistujeme při vyplňování dotazníku, který je jedním z podkladů ročenky. Členové klubu tak navštíví řadu firem a zjistí, jaký názor má jejich management na stávající pozici ČR ve světě. Naši členové také jako externisté pracují na firmami zadaných projektech, aktuálně působí například ve ŠKODA Auto a.s.

Skočte do toho s námi a získejte náSKOK do budoucna!

 

Stanovy Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (dále jen „SKOK“) je studentská organizace založená za účelem sdružovat studenty, kteří mají zájem aktivně se podílet na jeho chodu a jeho prostřednictvím získávat praktické zkušenosti a znalosti ze světa byznysu. 
 2. SKOK nemá institucionalizovanou právní podobu. Je založen na základě podepsání memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Memorandum bylo podepsáno mezi CMC Graduate School of Business Čelákovice, Českou manažerskou asociací a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „partneři memoranda“). 
 3. SKOK je tvořen týmy, z nichž každý má svého leadera, jehož cílem je zajistit funkčnost týmu a v případě některých týmů i součinnost klubu jako celku. 
 4. SKOK nemá dané sídlo. Komunikace se spolkem probíhá zejména on-line formou, a to přes emailovou adresu skok@vse.cz. Písemná korespondence se zasílá na adresu 

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

nám. W. Churchilla 4 

130 67 Praha 3 

 

II. CÍLE

 1. Hlavním záměrem SKOKu je provázání studentů se světem byznysu již během jejich studia. Cílem je zvyšování konkurenceschopnosti studentů, a to hlavně díky praktickým znalostem a zkušenostem získaným účastí na jím pořádaných akcích, v případě členů samotných pak i jejich působením ve struktuře SKOKu. 
 2. Dalším z cílů SKOKu je poskytnout členům zázemí pro jejich osobní rozvoj, kdy mají možnost si v rámci struktury klubu vyzkoušet řadu činností – řídit organizaci projektů či celý tým – a zvýšit tak své kompetence v budoucím pracovním životě. 

 

III. ČINNOST 

 1. Organizace workshopů, přednášek a dalších akcí, jejichž cíle odpovídají cílům klubu. Těchto akcí se mohou účastnit nejen členové SKOKu. Jsou otevřené všem studentům, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí. 
 2. Organizace exkurzí do sídel firem či významných a relevantních institucí nejen na území České republiky. Tyto exkurze jsou určeny členům klubu, není-li stanoveno jinak. 
 3. Členové každoročně asistují vybraným manažerům při vyplňování dotazníků World Economic Forum, z nichž poté vychází ročenka Global Competitiveness Report, která slouží jako významný nástroj při tvorbě dlouhodobých hospodářsko-politických i firemních strategií vedoucích ke zlepšení mezinárodního postavení České republiky. 
 4. SKOK působí mimo jiné na sociálních sítích, prostřednictvím kterých se také snaží dosáhnout stanovených cílů. 

 

IV. ORGÁNY

 1. Prezident je nejvyšším orgánem SKOKu. Jeho povinností je reprezentovat SKOK, zastupovat jej při významných příležitostech a řídit jeho chod jako celku. Jeho součinným orgánem je viceprezident. Prezident na něj může za určitých okolností delegovat některé své povinnosti.  
  1. Prezident je volen na jeden akademický rok, není-li stanoveno jinak. 
  2. Prezident je volen na základě hlasů všech členů. Všechny hlasy mají stejnou váhu. Hlasování se mohou účastnit i členové, kteří jsou aktuálně v zahraničí. 
  3. Viceprezident není volen. Viceprezidenta si zvolí sám prezident na základě svého uvážení. Ve funkci setrvá po stejnou dobu jako prezident. 
 2. Užší vedení tvořené prezidentem, viceprezidentem, vedoucím financí SKOKu a vedoucími HR a PR týmu. Povinností tohoto orgánu je tvořit strategii klubu, která vede k úspěšnému naplňování jeho cílů a k plynulému chodu klubu. Má také za cíl posléze vyhodnotit zvolenou strategii a učinit závěry. Schází se na začátku a na konci semestru. 
 3. Širší vedení tvořené užším vedením a všemi dalšími vedoucími týmů. Jeho povinností je průběžně vyhodnocovat chod SKOKu a přinášet případné návrhy na změny. Schází se jednou za měsíc. 
 4. Schůzka celého klubu se koná třikrát za semestr.  

 

V. ČLENOVÉ

 1. Členem SKOKu se na základě výběrového řízení může stát student Vysoké školy ekonomické v Praze.  
  1. Výběrové řízení obvykle sestává ze zaslání životopisu (případně dalších podkladů, jsou-li specifikovány) a v případě postupu do dalšího kola z přijímacího pohovoru. 
  2. Výběrové řízení probíhá  zpravidla jednou za rok, v období mezi zimním a letním semestrem výuky. Mohou nastat i výjimečné případy, kdy výběrové řízení proběhne v jiném období. 
  3. Průběh výběrového řízení se může změnit, právo na jeho změny si vyhrazuje HR SKOKu. 
 2. Povinností člena SKOKu je plnit své úkoly v rámci příslušného týmu, které mu byly určeny. V určitých případech mohou být úkoly delegovány i napříč týmy. 
 3. Členové SKOKu se zasazují o dobré jméno klubu, šíří povědomí o jeho aktivitách a reprezentují jej. 
 4. Jakémukoli členovi může být nedobrovolně ukončeno členství na základě neplnění svých povinností v rámci týmu, případně nevhodného reprezentování klubu.  
  1. O nedobrovolném ukončení členství řadového člena rozhodne teamleader ve spolupráci s  HR.  
  2. O ukončení členství teamleadera rozhodne užší vedení.  
  3. O ukončení členství člena z  užšího vedení rozhodne hlasování celého klubu. 
  4. Členovi je ukončeno členství také na základě opětovného porušení stanov klubu. 
 5. Člen, který ve SKOKu působí déle než 3 semestry a/nebo se během svého působení výrazně zasadil o rozvoj klubu a který se rozhodne dobrovolně ukončit své působení ve SKOKu, se stává alumni SKOKu. 
  1. Alumni se nestane člen, jehož členství bylo nedobrovolně ukončeno. 
  2. Alumni se nestane člen, který se rozhodne dobrovolně ukončit členství po 2 a méně semestrech působení, nezaslouží-li se během svého působení významně o rozvoj klubu. 
  3. Alumni se nestane člen, který splní všechna kritéria, avšak rozhodne se nestát se alumni SKOKu.
 6. Povinností alumni SKOKu je i nadále šířit povědomí o SKOKu a zasazovat se o jeho dobré jméno. Alumni se může účastnit některých akcí SKOKu, a to nejen v roli posluchače, ale i hosta.
 7. Ke změně stanov může dojít na popud některého z členů a následného hlasování o dané změně.
 8. Všichni členové se zavazují k dodržování stanov klubu. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1.  Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 18.9.2017