O nás

Studenstský klub obchodu a konkurenceschopnosti působí na FMV již od roku 2014. Náš spolek je tvořen studenty napříč všemi ročníky, od druháků až po ostřílené magistry. Jak již název napovídá, zabýváme se hlavně sférou obchodu a konkurenceschopnosti.

Pořádáme řadu přednášek s odborníky a spolupracujeme se Světovým ekonomickým fórem na tvorbě ročenky Global Competitiveness Report. Naši členové také jako externisté pracují na firmami zadaných projektech, aktuálně působí například ve ŠKODA Auto a.s.

Kromě toho se snažíme propojit studenty s byznys sférou prostřednictvím akcí jako je Business Cocktail či Business Training. Na Business Cocktailu se v neformální atmosféře sejdou studenti s manažery, podnikateli a inspirativními osobnostmi. Studenti tak získají cenné rady a kontakty, hosté z praxe naopak mají možnost poznat motivované vysokoškoláky a sdílet své zkušenosti. V rámci našich workshopů – Business Trainingů – potom hosté učí skupinu studentů, jak zlepšit své soft skills či jak rozvíjet své praktické dovednosti. Své rétorické a vyjednávací schopnosti potom mohou studenti zlepšit na námi pořádaných studentských debatách, které se vždy týkají aktuálních témat.

Skočte do toho s námi a získejte náSKOK do budoucna!

Stanovy Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti

Část I. – Základní ustanovení

Název sdružení je Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti, dále jen „SKOK“.
SKOK je dobrovolným sdružením studentů, jejichž záměrem je zvýšení praktických zkušeností a dovedností díky vyššímu propojení jejich studia s podnikáním v oblasti mezinárodního obchodu a na vnitřním trhu EU.
SKOK nemá určené sídlo. Působí na území České republiky a v zahraničí.
SKOK nemá institucionalizovanou právní podobu. SKOK je založen na základě podepsání memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Memorandum bylo podepsáno mezi CMC Graduate School of Business Čelákovice, Českou manažerskou asociací a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „partneři memoranda“).
Primární oblast zájmu SKOK je zvýšení konkurenční pozice studentů a absolventů na trhu práce díky propojení jejich studia s praktickými znalostmi a dovednostmi v oblasti mezinárodního obchodu a podnikání na vnitřním trhu EU.
Komunikace probíhá zejména on-line formou. Emailová schránka je skok@vse.cz. Písemná korespondence se zasílá na adresu:
Studentský klub obchodu a konkurenceschopnostiVysoká škola ekonomická v Prazenám. W. Churchilla 4130 67 Praha 3

Část II. – Cíle činnosti

Hlavním cílem je propojit členy s byznys sférou se záměrem získat praktické znalosti, dovednosti a zkušenosti a tím zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Další dílčí cíle SKOKu jsou:

–  organizování studentských diskusí, přednášek a dalších zájmových studentských akcí v oblasti mezinárodního obchodu a podnikání na vnitřním trhu EU

–  vyhledávání nových příležitostí pro rozšiřování aktivit klubu

–  dále vzdělávat své členy v oblasti mezinárodního obchodu, konkurenceschopnosti a Evropské unie

–  rozšiřování povědomí o Global Competitiveness Report (dále jen „ročenka“) a zvyšování prestiže této studie v České republice tak, aby sloužila jako významný nástroj při tvorbě dlouhodobých hospodářsko-politických i firemních strategií vedoucích ke zlepšení mezinárodního postavení České republiky.

–  každoroční školení týmu studentů, kteří budou k dispozici jako konzultanti vybraným manažerům při vyplňování dotazníku World Economic Forum (dále jen „WEF“) a pořádání akcí sloužících k popularizaci ročenky a prezentací výsledků z ní vyplývající

–  udržování počtu vyškolených členů

–  otevřít společnou diskusi s politickou sférou ohledně potencionálního zvyšování konkurenceschopnosti České republiky

Část III. – Orgány sdružení

Organizační strukturu klubu tvoří členové klubu, výbor klubu a prezident.
Vrcholným orgánem klubu je prezident klubu spolu s výborem. Prezident stojí v čele klubu a má speciální práva a povinnosti.
Prezidenta volí ze svých řad členové klubu. Ke zvolení a odvolání prezidenta je třeba nadpoloviční většiny všech členů klubu. Volba prezidenta klubu je tajná.
Mezi speciální práva prezidenta klubu patří:

–  oprávnění jednat jménem klubu

–  právo jednat s vedením Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a partnery memoranda

–  prezident může delegovat své povinnosti na člena klubu podle vlastního uvážení, nezbavuje se tím však své odpovědnosti

Činnost klubu koordinuje spolu s prezidentem výbor klubu. Výbor klubu má nejméně tři členy. Členy výboru volí ze svých řad členové klubu. Ke zvolení a odvolání člena výboru je třeba nadpoloviční většiny všech členů klubu. Volba výboru je tajná.
Prezident klubu má společně s výborem následující povinnosti:

–  řízení a koordinace činnosti SKOKu

–  reprezentace klubu navenek a jeho zastupování

–  dohlížení na kvalitní fungování klubu a naplňování cílů

–  prezident informuje členy a je informován o všech zásadních věcech týkajících se klubu

–  povinná účast na všech výborech klubu

–  hmotná odpovědnost za hospodaření klubu

Prezident klubu pokrývá společně s výborem základní činnost klubu. Hlavními aktivitami klubu, kterými jsou pověřeni, jsou:

–  koordinace projektů WEF

–  nábor nových členů

–  hledání nových příležitostí

–  propagace činnosti klubu

–  koordinace dalších projektů

Funkčním obdobím se v klubu SKOK rozumí kalendářní rok. Každé funkční období začíná vždy 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku.
Ukončí-li prezident klubu nebo člen výboru studium na VŠE, končí jeho funkční období a je třeba jeho funkci obsadit formou nové volby. Není-li zvolen prezident klubu, volí výbor nadpoloviční většinou jeho zástupce ze svých řad do doby, než je zvolen nový prezident. Počet funkčních období prezidenta není omezen.
O vybraných otázkách rozhoduje celý klub. Klub je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pro schválení návrhu se potom musí vyslovit nadpoloviční většina všech přítomných.
Členové se musí sejít a hlasovat v případě, že:

–  některý z členů požaduje změnu stanov

–  dojde k návrhu nedobrovolného ukončení členství jednoho z členů klubu

–  představenstvo klubu SKOK chce změnit strategii či směřování klubu

Prezident a výbor se musejí sejít v případě, že:

–  je třeba rozhodnout o nové spolupráci na projektu, s organizací nebo partnerem

–  vždy, když o to některý z členů výboru písemně/elektronicky požádá ostatní členy

V otázkách zásadních kroků pro běžnou činnost klubu SKOK a v případech výše nezmíněných je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů výboru.
Klub se musí sejít minimálně jednou za kalendářní rok, kdy je prezentována výroční zpráva klubu SKOK za uplynulé období. Prezident klubu je povinen oznámit schůzi klubu minimálně 7 dní před konáním.
Prezident klubu je volen systémem přímé volby prezidenta. To znamená, že do prvního kola se může přihlásit jakýkoliv člen klubu do stanoveného termínu voleb. Tento kandidát je povinen před výborem prezentovat svoje vize činnosti klubu. Bezprostředně po představení všech kandidátů proběhne hlasování. Každý člen výboru má jeden hlas, kandidáti mohou hlasovat také. Pokud nějaký z kandidátů získá nadpoloviční většinu hlasů, stává se prezidentem. Pokud ne, koná se druhé kolo. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. Mezi prvním a druhým kolem hlasování musí uplynout alespoň tři pracovní dny. Nezíská-li ani v druhém kole žádný kandidát nadpoloviční počet hlasů, začíná volba znovu.
Do výboru klubu může kandidovat jakýkoliv člen po předložení elektronické žádosti prezidentovi klubu. Prezident klubu následně vybere podle vlastního uvážení nejlepšího kandidáta. Kandidát se stává členem výboru, pokud rozhodnutí prezidenta odsouhlasí nadpoloviční většina členů. Pokud se tak nestane, prezident musí vybrat jiného kandidáta. Tento postup se opakuje až do zvolení všech členů výboru.
Při odvolání nebo odstoupení prezidenta během akademického roku se musí neprodleně sejít klub a zvolit ze svého středu nového prezidenta. Výbor má povinnost předložit společného kandidáta na pozici prezidenta klubu. Zároveň může kandidovat jakýkoliv člen klubu po předložení elektronické žádosti výboru. Ta musí obsahovat nastolení směřování klubu v příštím funkčním období. Kandidovat může i člen výboru. V případě úspěšné kandidatury se volí nový člen výboru na jeho místo, tj. jeden člověk nemůže zastávat pozici prezidenta a zároveň člena výboru.
Prezident může být odvolán na základě písemné stížnosti podané nadpoloviční většinou členů.
Člen výboru může být odvolán na základě písemné stížnosti prezidentovi a schválením nadpoloviční většiny usnášeníschopného výboru.
Volby prezidenta jsou vyhlašovány vždy v posledním čtvrtletí kalendářního roku, s platností od nového kalendářního roku.
Člen týmu SKOK, který působí minimálně dva semestry aktivně v klubu a odejde dobrovolně, získává automaticky statut SKOK alumni. SKOK alumni je veřejně uveden na webové stránce a může zprostředkovat kontakt, sloužit jako poradce, být pozván na akce SKOK a spoluorganizovat je, případně přinášet nové příležitosti. Nemůže však zasahovat do chodu klubu.

Část IV. – Činnost klubu

Činnost klubu SKOK organizuje a zajišťuje výbor klubu. Je provozována jako nezisková dobrovolnická aktivita studentů VŠE.
Činnost je zajištěna na přístupnosti a bezplatnosti.
Klub se zaměřuje výhradně na studenty oboru Mezinárodní obchod a Evropská integrace, přičemž se členem klubu může stát i student jiného oboru VŠE, pokud prokáže dostatečnou motivaci při výběru nových členů.
Podmínkou členství v klubu je studium alespoň ve druhém ročníku bakalářského studia nebo vyšším, magisterském nebo doktoranském na Vysoké škole ekonomické v Praze.
O přijetí nového člena klubu rozhoduje výbor společně s prezidentem klubu.
Nedílnou součástí činnosti SKOK je výroční zpráva veřejně dostupná na webových stránkách klubu vydávaná ke konci kalendářního roku.
Partnerem klubu se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, ztotožňuje se s jeho cíli a chce se podílet externě na činnosti klubu.

Část V. – Práva a povinnosti členů SKOK

Podmínkou členství v klubu je aktivní zájem o oblast mezinárodního obchodu a konkurenceschopnosti.
Každý člen má tato základní práva:

–  právo účasti na všech akcích klubu

–  právo na informace ohledně činnosti klubu

–  právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji klubu

–  právo volit a být volen do všech orgánů a funkcí klubu SKOK

–  právo svobodné kritiky

–  právo předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti klubu a nechávat o nich hlasovat ve výboru

Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností:

–  dodržovat stanovy klubu SKOK a respektovat usnesení prezidenta a výboru na všech úrovních

–  maximálně se vynasnažit neprovádět klíčové činnosti spojené s klubem sám, ale minimálně s alespoň jedním dalším členem

–  starší členové jsou povinni předávat know-how mladším členům týmu tak, aby se zachovala tradice SKOKu

–  zamezení vynášení informací z klubu, které k tomu nejsou určeny

–  zasahování o dobré jméno a rozvoj SKOKu a chránění jeho zájmů

–  řádně vykonávat svěřené funkce

Výbor je povinen vést seznam členů klubu. Člen klubu SKOK se svým působením v klubu zavazuje dodržovat stanovy, interní předpisy a souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby klubu.
Při porušení stanov musí tým či daná osoba neprodleně nastavit situaci tak, aby odpovídala stanovám. Při vážném či opakovaném porušení stanov je daný člen navržen k vyloučení, což musí být odsouhlaseno hlasováním představenstva.
Členství v klubu SKOK zaniká písemnou žádostí s vlastnoručním podpisem doručenou do rukou prezidenta klubu.

Část VI. – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.04.2014.